Federation of Islamic Committee in 15 Southern Provinces

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ยะลา.อบรมระบบมัสยิดออนไลน์
154 ครั้ง 22 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
สัมนาการจัดตั้งกองทุนซะกาต
105 ครั้ง 21 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
อบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับรองฮาลาล กระบี่
73 ครั้ง 19 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
มอบปัจจัยละศีลอดแด่ผู้ต้องขัง เรือนจำกระบี่
71 ครั้ง 17 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
กระบี่รับรอมฏอน 1438
101 ครั้ง 16 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
รับคณะศึกษาดูงานบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา
90 ครั้ง 16 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
มอบเงินสนับสนุนโครงการจริยธรรมศาสนาอิสลาม
146 ครั้ง 05 พ.ค. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องการคอตัล(เข้าสุนัต)
162 ครั้ง 21 เม.ย. 2560
กอจ. ตรัง
อบรมสัมมนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและกิจการขนาดย่อม
144 ครั้ง 21 เม.ย. 2560
กอจ. ตรัง
อบรมก่อนนิกะห์ ณ มัสยิดมัวลีฮีมอิสลาม
153 ครั้ง 20 เม.ย. 2560
กอจ. ตรัง
ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจโรงงาน
246 ครั้ง 20 เม.ย. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ประชุม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่ปรึกษา
229 ครั้ง 16 เม.ย. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
 

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่
209
64,478
59,249
123,727
ชุมพร
0
0
0
0
ตรัง
150
2,052
1,961
4,013
นครศรีธรรมราช
123
4
2
6
นราธิวาส
0
0
0
0
ประจวบคีรีขันธ์
13
4
1
5
ปัตตานี
6
2
0
2
พังงา
105
5,893
5,642
11,535
พัทลุง
98
12,310
11,830
24,140
ภูเก็ต
56
613
581
1,194
ยะลา
80
1,289
1,259
2,548
ระนอง
28
0
0
0
สงขลา
392
0
0
0
สตูล
229
2
3
5
สมุทรปราการ
13
1,213
1,151
2,364
สุราษฎร์ธานี
47
3,303
3,203
6,506

รวม

1,549
91,163
84,882
176,045


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 21/7  หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 075-447069, 081-7470432
จำนวนผู้เข้าชม: 96,006