Federation of Islamic Committee in 15 Southern Provinces

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมทำบุญ กับ สภ อ่าวลึก
84 ครั้ง 21 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
รับคณะดูงาน
76 ครั้ง 20 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คุรุสัมพันธ์ 64 เขตเขาคราม
129 ครั้ง 17 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
ประชุมสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ สันจร ที่ลันตา
110 ครั้ง 16 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
กระบี่เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017
70 ครั้ง 14 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
krabi เมืองฮาลาล อาหารแห่งอนาคต
114 ครั้ง 07 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
บรรยายธรรม
107 ครั้ง 04 ก.ย. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
เปิดงานอิดิ้ลอัฎฮา
98 ครั้ง 26 ส.ค. 2560
กอจ. กระบี่
ทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ มัสยิดกลางกระบี่
99 ครั้ง 25 ส.ค. 2560
กอจ. กระบี่
ยะลา.อบรมระบบมัสยิดออนไลน์
445 ครั้ง 22 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
สัมนาการจัดตั้งกองทุนซะกาต
401 ครั้ง 21 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
อบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับรองฮาลาล กระบี่
256 ครั้ง 19 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
 

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่
210
64,815
59,591
124,406
ชุมพร
0
0
0
0
ตรัง
150
2,309
2,231
4,540
นครศรีธรรมราช
123
5
2
7
นนทบุรี
1
0
0
0
นราธิวาส
0
0
0
0
ประจวบคีรีขันธ์
13
4
1
5
ปัตตานี
6
2
0
2
พังงา
105
7,032
6,776
13,808
พัทลุง
98
12,870
12,350
25,220
ภูเก็ต
56
1,017
973
1,990
ยะลา
148
3,047
2,774
5,821
ระนอง
28
0
0
0
สงขลา
392
0
0
0
สตูล
229
2
3
5
สมุทรปราการ
13
1,213
1,151
2,364
สุราษฎร์ธานี
48
3,425
3,331
6,756

รวม

1,620
95,741
89,183
184,924


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 21/7  หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 075-447069, 081-7470432
จำนวนผู้เข้าชม: 120,910