Federation of Islamic Committee in 15 Southern Provinces

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ยะลา.อบรมระบบมัสยิดออนไลน์
240 ครั้ง 22 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
สัมนาการจัดตั้งกองทุนซะกาต
203 ครั้ง 21 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
อบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับรองฮาลาล กระบี่
115 ครั้ง 19 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
มอบปัจจัยละศีลอดแด่ผู้ต้องขัง เรือนจำกระบี่
108 ครั้ง 17 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
กระบี่รับรอมฏอน 1438
168 ครั้ง 16 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
รับคณะศึกษาดูงานบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา
128 ครั้ง 16 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
มอบเงินสนับสนุนโครงการจริยธรรมศาสนาอิสลาม
219 ครั้ง 05 พ.ค. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องการคอตัล(เข้าสุนัต)
211 ครั้ง 21 เม.ย. 2560
กอจ. ตรัง
อบรมสัมมนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและกิจการขนาดย่อม
186 ครั้ง 21 เม.ย. 2560
กอจ. ตรัง
อบรมก่อนนิกะห์ ณ มัสยิดมัวลีฮีมอิสลาม
208 ครั้ง 20 เม.ย. 2560
กอจ. ตรัง
ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจโรงงาน
332 ครั้ง 20 เม.ย. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ประชุม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่ปรึกษา
300 ครั้ง 16 เม.ย. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
 

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่
209
64,659
59,440
124,099
ชุมพร
0
0
0
0
ตรัง
150
2,139
2,073
4,212
นครศรีธรรมราช
123
4
2
6
นราธิวาส
0
0
0
0
ประจวบคีรีขันธ์
13
4
1
5
ปัตตานี
6
2
0
2
พังงา
105
6,300
6,055
12,355
พัทลุง
98
12,313
11,838
24,151
ภูเก็ต
56
618
585
1,203
ยะลา
116
1,521
1,500
3,021
ระนอง
28
0
0
0
สงขลา
392
0
0
0
สตูล
229
2
3
5
สมุทรปราการ
13
1,213
1,151
2,364
สุราษฎร์ธานี
47
3,328
3,224
6,552

รวม

1,585
92,103
85,872
177,975


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 21/7  หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 075-447069, 081-7470432
จำนวนผู้เข้าชม: 101,825